Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2016

marysieja
4722 e010 500
marysieja
7866 3f9d
Reposted fromrosejalea rosejalea viakrainakredek krainakredek
marysieja
0159 d58a 500
Reposted fromlovemystery lovemystery viafakingkrejzi fakingkrejzi
marysieja
8915 33a5
Reposted frompeasorela peasorela viakrainakredek krainakredek
marysieja
0054 80a7 500
marysieja
0052 406d 500
marysieja
0051 2e4c 500
marysieja
0049 cc37 500

March 15 2016

marysieja

A couple adores Monet's "Water Lilies" at the Museum of Modern Art, New York

Photograph by Gilbert Sape, My Shot

marysieja
7977 c7b4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablacktoblack blacktoblack
marysieja
marysieja
6534 369d
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viablacktoblack blacktoblack
marysieja
marysieja
8260 9de8 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viazabka zabka

February 23 2016

marysieja
marysieja
5243 badd
Reposted fromadamaanth adamaanth viafourstrings fourstrings
marysieja
marysieja
Powinieneś zacząć robić w życiu coś nadzwyczajnego. Coś, co sprawi, że o szóstej rano zerwiesz się z łóżka z uśmiechem. Coś, co będzie podtrzymywać Cię przy życiu, kiedy ktoś złamie Ci serce. Coś, co pozwoli Ci utwierdzać się w przekonaniu, że jesteś kimś absolutnie wyjątkowym i bez Ciebie codzienność straciłaby kilka istotnych kolorów. Po prostu, zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
Reposted fromlovvie lovvie viapunkahontaz punkahontaz

February 21 2016

marysieja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl